Chương trình Buy x Get y ở trang đặt hàng nhanh đang hiển thị sai số lượng.

Ở trang đặt hàng nhanh, với các sản phẩm chương trình mua 10 tặng 1 (tặng chính sản phẩm đó, tặng sản phẩm khác thì không bị). Nếu thêm 10 sản phẩm vào ô số lượng thì ô số lượng bị nhảy về 1. => Cần hiển thị 1 popup "Bạn đã được áp dụng chương trình mua 10 tặng 1" hoặc "Bạn đã được tặng thêm 1 sản phẩm", kèm theo số lượng nhảy lên 11 là tốt nhất. Giải pháp ngay: Khi set chương trình quà tặng thì áp dụng tặng quà sang mã khác